Selecteer een pagina

Impact

Voor de klant geeft het model en alle samenhangen die daarin geïdentificeerd zijn een inzicht in hoe processtappen elkaar kunnen versterken of kunnen tegenwerken, helderheid hoe beslissingen op de korte termijn verbeteringen op lijken te gaan leveren terwijl op de lange termijn een achteruitgang te verwachten is (of omgekeerd), inzicht in hoe onverwachte elementen een veel grotere invloed op performance kunnen hebben dan verwacht (leverage points), wáár de ‘knoppen’ zitten en welke effecten optreden van draaien aan die knoppen. Dit is fundamenteel anders dan gebruikelijke organogrammen, processchema’s, procedurebeschrijvingen of planningen en prognoses die vaak in Excel opgesteld worden. Deze resultaten komen eigenlijk in de vorm van een tweetrapsraket in beeld. 1. Het ontwikkelen van de samenhang van het model, het aan elkaar ‘knopen’ van de verschillende elementen is een samenspel tussen klant/opdrachtgever of medewerkers daarvan en de externe adviseur. Mijn rol daarbij is naast het faciliteren van het proces waardoor de benodigde informatie boven tafel komt ook de inbreng hoe dat vertaald moet worden in modeltermen. De rol van de klant is de inbreng van bedrijfsspecifieke en probleem-technische kennis. Vaak is het resultaat – zo is mijn ervaring – dat een spin-off van het gezamenlijk nadenken over en werken aan de ‘layout’ van zo’n model dat nieuwe inzichten bij de klant ontstaan over hoe het proces nu echt in elkaar zit, waar onverwachte samenhang en invloed optreedt. Het model fungeert daarin als een ideaal communicatiemiddel tussen personen met verschillende verantwoordelijkheden en/of achtergronden. Er ontstaat, voortkomend uit een groeiende gemeenschappelijk ‘mentaal model’ (hoe kijkt men naar de werkelijkheid), draagvlak voor het gezamenlijke model, voor gevonden dwarsverbanden en commitment voor gekozen oplossingen. 2. Het verkennen van de toekomst in de vorm van kwantitatieve scenario’s en rekenvarianten, what-if analyses, aan de knoppen kunnen zitten en kijken wat het effect ervan zijn.